VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Zpečetěno. Krajské koaliční smlouvy podepsány

Východní Čechy/AKTUALIZACE/ - V Královéhradeckém i Pardubickém kraji byla uzavřeno už po volbách upřednostňované spojenectví se středovými partnery. Doplněno úplné znění koaliční smlouvy Královéhradeckého kraje.

11.11.2008
SDÍLEJ:

Lubomír Franc, ČSSD, nový hejtman Královéhradeckého krajeFoto: DENÍK/David Taneček

Třítýdenní povolební vyjednávání na východě Čech je u konce. V Královéhradeckém i Pardubickém kraji byly v pondělí 10. listopadu podepsány koaliční smlouvy.

Vítězná ČSSD bude na Hradecku vládnout s Koalicí pro Královéhradecký kraj a SNK–ED, na Pardubicku se o vládu podělí s Koalicí pro Pardubický kraj.


Konečná podoba krajských vlád

Královéhradecký kraj

Hejtman Lubomír Franc, ČSSD

1. náměstek hejtmana: Vladimír Dryml (zdravotnictví), ČSSD
Josef Ješina (doprava), ČSSD
Jiří Nosek (školství ) ČSSD
Josef Táborský (ekonomika a zahr. vztahy), ČSSD
Jan Tippner (živ. prostředí a zemědělství), ČSSD
Miroslav Uchytil (soc. oblast), KDU–ČSL
Vladimír Derner (majetkoprávní oblast), KDU–ČSL
Helmut Dohnálek (regionální rozvoj), SNK–ED

Pardubický kraj

Hejtman Radko Martínek, ČSSD

1. náměstek hejtmana: Roman Línek, KDU–ČSL
Jan Tichý (doprava), ČSSD
Markéta Tauberová (zdravotnictví), ČSSD
Jana Pernicová (školství), ČSSD
Václav Kroutil (zemědělství), ČSSD)
Miroslav Stejskal (bez portfeje), ČSSD
Miloslav Macela (sociál. věci), KDU–ČSL
Petr Šilar (bez portfeje), KDU–ČSL

KOALIČNÍ SMLOUVA

mezi Českou stranou sociálně demokratickou, Koalicí pro Královéhradecký kraj a Sdružením nezávislých kandidátů – Evropskými demokraty v Královéhradeckém kraji ve volebním období 2008 - 2012

I.
Účel smlouvy

Na základě výsledků voleb do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 17. a 18. října 2008 se rozhodly Česká strana sociálně demokratická, Koalice pro Královéhradecký kraj a Sdružení nezávislých kandidátů – Evropští demokraté (dále jen "smluvní strany") uzavřít koaliční smlouvu.

Koaliční smlouva (dále jen "smlouva") je projevem společné vůle naplnit záměry promítnuté do programového prohlášení, které bude připraveno do 15 dnů ode dne prvního zasedání Rady Královéhradeckého kraje a které bude mj. obsahovat záměry uvedené v příloze č. 1 k této smlouvě.

II.
Personální obsazení a kompetence

1. Smluvní strany respektují následující rozdělení míst v Radě Královéhradeckého kraje:

6 členů Česká strana sociálně demokratická (dále jen "ČSSD")
2 členové Koalice pro Královéhradecký kraj
1 člen Sdružení nezávislých kandidátů – Evropští demokraté (dále jen
"SNK-ED")

2. Smluvní strany se dohodly na rozdělení funkcí v Radě Královéhradeckého kraje takto:

hejtman kraje Lubomír Franc
1. náměstek hejtmana Vladimír Dryml
2. náměstek hejtmana Josef Táborský
člen rady Vladimír Derner
člen rady Helmut Dohnálek
člen rady Jiří Nosek
člen rady Josef Ješina
člen rady Jan Tippner
člen rady Miroslav Uchytil

Volba 3. a 4. náměstka za Koalici pro Královéhradecký kraj a SNK-ED se uskuteční nejdříve po 31. 1. 2009.

3. Smluvní strany se shodly na tom, že všichni členové rady budou uvolněni pro výkon funkce. Počet uvolněných členů rady bude tedy 9.


4. Smluvní strany se dohodly na rozdělení kompetencí v radě takto:

ČSSD - oblast zdravotnictví - Vladimír Dryml
ČSSD - oblast ekonomiky a zahraničních vztahů - Josef Táborský
ČSSD - oblast školství a kultury - Jiří Nosek
ČSSD - oblast dopravy a silničního hospodářství - Josef Ješina
ČSSD - oblast životního prostředí a zemědělství - Jan Tippner
Koalice pro Královéhradecký kraj - oblast sociální - Miroslav Uchytil
Koalice pro Královéhradecký kraj - oblast majetkoprávní - Vladimír Derner
SNK - ED - oblast regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a
cestovního ruchu - Helmut Dohnálek

5. Smluvní strany se dohodly na zřízení následujících výborů zastupitelstva:

Výbor finanční – uvolněný předseda
Výbor kontrolní – uvolněný předseda
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost – neuvolněný předseda
Výbor sociální a zdravotní – uvolněný předseda
Výbor pro dopravu – uvolněný předseda
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch – neuvolněný předseda
Výbor pro kulturu a památkovou péči – uvolněný předseda
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity – neuvolněný předseda
Výbor pro životní prostředí a zemědělství – uvolněný předseda

6. Smluvní strany se dohodly na rozdělení předsedů výborů následovně:

Výbor finanční - ČSSD - Luboš Hübsch
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost - Koalice pro Královéhradecký kraj –
Jaroslav Jirásko
Výbor sociální a zdravotní - ČSSD - Jana Třešňáková
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch - ČSSD
Výbor pro kulturu a památkovou péči - SNK-ED - Václava Domšová

7. Smluvní strany se dohodly, že předsedové následujících výborů zastupitelstva budou
uvolněni pro výkon funkce:

Výbor finanční - ČSSD - Luboš Hübsch
Výbor kontrolní - není řešeno koaliční smlouvou
Výbor sociální a zdravotní - ČSSD - Jana Třešňáková
Výbor pro dopravu - není řešeno koaliční smlouvou
Výbor pro kulturu a památkovou péči - SNK-ED - Václava Domšová
Výbor pro životní prostředí a zemědělství - není řešeno koaliční smlouvou

Počet uvolněných členů zastupitelstva pro výkon funkce předsedů výborů zastupitelstva
bude tedy 6.

8. Smluvní strany se dohodly, že všechny výbory budou mít maximálně 13 členů. Pouze výbor kontrolní bude mít 7 členů. Obsazování jednotlivých výborů respektuje výsledky voleb a bude probíhat podle následujícího klíče: 5 členů ČSSD, 2 členové Koalice pro Královéhradecký kraj, 1 člen SNK-ED, 3 členové ODS a 2 členové KSČM. Obsazení kontrolního výboru bude probíhat podle následujícího klíče: 3 členové ČSSD, 1 člen Koalice pro Královéhradecký kraj, 1 člen SNK – ED, 1 člen ODS a 1 člen KSČM.

9. Smluvní strany se dohodly, že volby na 1. (ustavujícím) zasedání zastupitelstva budou probíhat veřejným hlasováním.


III.
Jednání v zastupitelstvu kraje

1. Smluvní strany se shodly na tom, že nebudou od podpisu této smlouvy samostatně jednat s ostatními politickými subjekty, ani neuzavřou smlouvu nebo dohodu s jinou politickou stranou v rámci Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jejich zástupci v krajském zastupitelstvu se budou pravidelně vzájemně setkávat před zasedáním zastupitelstva, aby se informovali o předpokládaném postupu v jednotlivých bodech jednání, s cílem naplňovat smysl koaliční smlouvy.
3. Termín každého setkání společně určí předsedové klubů zastupitelů smluvních stran tak, aby v případě vážnějšího nesouladu mohly smluvní strany najít společné stanovisko.

IV.
Smírčí řízení

1. Každá ze smluvních stran má právo vyvolat smírčí řízení, jestliže by nesoulad v některé otázce touto smlouvou upravené nebo se této smlouvy dotýkající mohl vést k vypovězení této smlouvy.
2. Smírčího řízení se zúčastní za každou stranu 3 pověření jednatelé. Doba trvání smírčího řízení nesmí přesáhnout 30 dní.
3. Smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě, pokud najdou společné řešení sporné otázky.
4. Pokud se rozpory projednávané na smírčím řízení ukáží být neřešitelné v rámci určeném touto smlouvou, smluvní strany buď přistoupí k výpovědi této smlouvy, nebo ukončí tuto smlouvu dohodou a nahradí ji smlouvou jinou.


V.
Vypovězení smlouvy

1. Smluvní strany mají právo vypovědět smlouvu, jestliže nedojde k uzavření dodatku nebo nové smlouvy během smírčího řízení podle článku IV. této smlouvy.
2. Výpovědí smlouvy jsou smluvní strany zproštěny všech závazků z této smlouvy vyplývajících nejdříve 15. den po dni, kdy byla výpověď doručena do vlastních rukou zástupců druhé strany, kterými jsou za

za ČSSD Hana Orgoníková, Lubomír Franc
za SNK-ED Helmut Dohnálek, Václava Domšová
za Koalici Jiří Hanuš, Jiří Veselý

3. Smlouvu je možné vypovědět pouze písemnou formou.

VI.
Ostatní ustanovení

1. Postupy na prvním zasedání zastupitelstva pro obsazování pozice hejtmana, náměstků hejtmana, členů rady, předsedů výborů a členů Výboru regionální rady za Královéhradecký kraj řeší příloha č. 2. této smlouvy.

2. Smluvní strany se zavazují zpracovat zásady zastupování kraje ve společnostech s majetkovou účastí kraje, a to včetně systému odměňování s termínem do 31. 1. 2009. Každý z koaličních partnerů má právo na zastupování v řídících orgánech všech obchodních společností zřizovaných krajem.

3. Jakékoliv vzniklé sporné situace v budoucnu, které tato smlouva nepostihne, budou smluvní strany řešit dodatkem této smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nikoli v tísni anebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

5. Smluvní strany prohlašují, že neexistuje neveřejná část této smlouvy.

6. Tato smlouva platí pro 3. volební období Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Platnost nabývá v den podpisu zástupci smluvních stran.

7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu všemi koaličními partnery.


V Hradci Králové dne 10. 11. 2008

Za Českou stranu sociálně demokratickou

Hana Orgoníková - 1. místopředsedkyně Krajského výkonného výboru – pověřená řízením Krajské organizace ČSSD

Lubomír Franc - lídr kandidátky

Vladimír Dryml

Vladislav Friml

Aleš Gonák

Luboš Hübsch

Karel Janeček

Josef Ješina

Rostislav Jireš

Otakar Kalenda

Petr Luska

Jiří Nosek

Rudolf Polák

Marian Slodičák

Jiří Štěpán

Karel Švenka

Josef Táborský

Jan Tippner

Jana Třešňáková


Za Koalici pro Královéhradecký kraj

Jiří Hanuš - předseda Krajského výboru KDU-ČSL

Jiří Veselý - lídr kandidátky Koalice pro Královéhradecký kraj

Vladimír Derner

Jaroslav Jirásko

Miroslav Uchytil


Za Sdružení nezávislých kandidátů – Evropští demokraté

Helmut Dohnálek – předseda strany SNK-ED

Václava Domšová – za klub SNK-ED

Martina Berdychová


PŘÍLOHA č. 1
Neopominutelné záměry, které budou promítnuty do programového prohlášení


Ve všech zdravotnických zařízeních řízených krajem budeme odpouštět všechny regulační poplatky.

Zabráníme privatizaci nemocnic spravovaných krajem a postupně je převedeme na veřejné neziskové nemocnice, a tím zvýšíme jejich veřejnou kontrolu.

Nedopustíme privatizaci stávajících sociálních zařízení, ústavů a domovů důchodců.

Budeme realizovat projekt Rodinných pasů v Královéhradeckém kraji.

Budeme usilovat o udržení dostupnosti zdravotnické péče v celém Královéhradeckém kraji

Budeme prosazovat zákonodárnou iniciativu kraje ve věci zákona o urychlení výstavby dálnice D 11 a rychlostní komunikace R 35.

Budeme usilovat o realizaci programu aktivizace ekonomiky kraje jako předpokladu růstu průměrné mzdy v kraji zejména pro oblast odměňování zdravotních sester a nižšího zdravotnického personálu, pracovníků Krajského úřadu Hradec Králové a školství.

Budeme usilovat o navýšení finančních prostředků na program zaměřený na rozvoj venkova a opravy a záchranu památek.

Budeme usilovat o posílení finančních zdrojů zaměřených na opravy a rozvoj dopravních sítí, zejména silnic II. a III. třídy v majetku kraje.

Nebudeme nabývat do majetku kraje soukromý majetek, vyjma případů, kdy takovýto převod podpoří členové koalice.


Příloha č. 2
Postup při prvním zasedání zastupitelstva

Smluvní strany se dohodly na tom, že jejich zástupci budou při prvním zasedání zastupitelstva volit takto:

1. Počet uvolněných členů Rady Královéhradeckého kraje 9.

2. hejtman - Lubomír Franc
1. náměstek hejtmana - Vladimír Dryml
2. náměstek hejtmana - Josef Táborský
člen rady - Vladimír Derner
člen rady - Helmut Dohnálek
člen rady - Jiří Nosek
člen rady - Josef Ješina
člen rady - Jan Tippner
člen rady - Miroslav Uchytil

3. Zřízení následujících výborů:
Výbor finanční
Výbor kontrolní
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Výbor sociální a zdravotní
Výbor pro dopravu
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
Výbor pro kulturu a památkovou péči
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity
Výbor pro životní prostředí a zemědělství

4. Počet uvolněných členů zastupitelstva pro výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva 6.

5. Členové zastupitelstva, kteří budou uvolněni pro výkon funkce předsedy výboru.

Výbor finanční - ČSSD - Luboš Hübsch
Výbor kontrolní - není řešeno koaliční smlouvou
Výbor sociální a zdravotní - ČSSD - Jana Třešňáková
Výbor pro dopravu - není řešeno koaliční smlouvou
Výbor pro kulturu a památkovou péči - SNK-ED - Václava Domšová
Výbor pro životní prostředí a zemědělství - není řešeno koaliční smlouvou

6. Volba předsedů dalších výborů.

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost - Koalice pro Královéhradecký kraj Jaroslav Jirásko
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch - ČSSD
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity - není řešeno koaliční smlouvou

7. Smluvní strany se dohodly, že vysloví souhlas s odvoláním členů Výboru Regionální rady a zvolí jeho nové členy v tomto složení: 4 členové ČSSD, 1 člen Koalice pro Královéhradecký kraj, 1 člen SNK-ED, 1 člen KSČM a 1 člen ODS.

11.11.2008 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

annonce-logo

Nabídky práce

+ Podat inzerát

Gastronomie - Gastronomie Kuchař/pizzař 28 000 Kč

Kuchaři (kromě šéfkuchařů) KUCHAŘ/-KA pro minutkovou kuchyni. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 28000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Do našeho týmu hledáme kuchaře/kuchařku do hotelové kuchyně, (minutková kuchyně). Specialistovi v tomto oboru nabízíme smluvní mzdu a nadstandartní podmínky.. Pracoviště: Lázně 1897, s.r.o. - provozovna, Lázně, č.p. 79, 552 11 Velichovky. Informace: Zdeňka Pasáková, +420 727 964 087.

Řemeslné práce - Řemeslné práce Čalouník 15 000 Kč

Ostatní čalouníci a příbuzní pracovníci PRACOVNÍK/-ICE DO VÝROBY - příprava + lepení sedacích souprav. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč, mzda max. 19500 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu určitou (1 rok) s možností prodloužení na dobu neurčitou při splnění pracovních povinností. Nástup možný ihned. Nástupní mzda (hrubého): 15.000,- Kč - 19.500,- Kč. , Výuční list výhodou., Pracovní nabídky zasílejte na e-mail: odbyt@lumco.cz nebo poštou na adresu Lumco spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice.. Pracoviště: Lumco spol. s r.o., Maloskalická, č.p. 68, 552 03 Česká Skalice. Informace: Lenka Vlčková, .

Administrativa - Administrativa Ostatní odborní pracovníci v 17 360 Kč

Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace ODBORNÝ/-Á REFERENT/-KA odboru správy majetku města Městského úřadu Broumov. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17360 kč, mzda max. 26110 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Město Broumov vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb. výběrové řízení na funkci odborného referenta odboru správy majetku města Městského úřadu Broumov. , , Druh práce: správní činnosti v rámci odboru - péče o bytové a nebytové prostory (technik)., Místo výkonu funkce: město Broumov., Platové podmínky dle uznané odborné praxe (9. platová třída)., Termín nástupu: 1. 5. 2018 (případně po dohodě)., , Předpoklady pro vznik pracovního poměru: dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, státní občanství České republiky, popřípadě cizí státní občanství a trvalý pobyt v České republice, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka, minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou. , , Další požadavky: schopnost provozně-ekonomických činností při správě objektů; praxe v oboru, či zkušenosti se správou objektů výhodou; orientace v oblasti investic a údržby objektů výhodou; znalost uživatelské práce s PC - Word, Excel, elektronická pošta, Internet, datové schránky; organizační a komunikativní schopnosti, spolehlivost, flexibilita, asertivita; řidičské oprávnění skupiny B., , Místo, způsob podání přihlášky: písemné přihlášky se podávají osobně v podatelně Městského úřadu Broumov, případně se zasílají poštou, a to na adresu uvedenou v tomto oznámení., Adresa pro zaslání přihlášky: Městský úřad Broumov, Ing. Eva Blažková, MPA, tajemnice MěÚ, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov., Lhůta pro podání přihlášky: do 11. 4. 2018., Obsah přihlášky: jméno, příjmení a titul uchazeče; datum a místo narození uchazeče; státní příslušnost uchazeče; místo trvalého pobytu uchazeče; číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana; datum a podpis uchazeče., K přihlášce se připojí tyto doklady: životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností; výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením; ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání., , Bližší informace o nabízené pracovní pozici získáte u vedoucí odboru správy majetku města Ing. Marie Mikulenkové (kontakt: 491 504 320, mikulenkova@broumov-mesto.cz)., , Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu., Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče.. Pracoviště: Město broumov, třída Masarykova, č.p. 239, 550 01 Broumov 1. Informace: , .

Gastronomie - Gastronomie Pomocníci v kuchyni 15 000 Kč

Pomocníci v kuchyni POMOCNÁ SÍLA V KUCHYNI, POMOCNÝ/-Á KUCHAŘ/-KA. Požadované vzdělání: bez vzdělání. Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 15000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovněprávní vztah: pracovní poměr na dobu neurčitou, dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti (odměna po zapracování 80,- Kč - 100,- Kč/hod.)., Náplň práce: pomocné práce v kuchyni, výdej hotových jídel., Požadavky: praxe v pohostinství, pracovitost, samostatnost, spolehlivost, ochota učit se novým věcem., Zaměstnavatel nabízí stravování., Kontakt - p. Bernard Tomáš, tel.: 774 263 983, e-mail: bernardtomas@centrum.cz (zaslání životopisu) nebo osobně v Restauraci U Pilouse.. Pracoviště: Tomáš bernard - restaurace u pilouse, Dvorská, č.p. 229, 549 31 Hronov 1. Informace: Tomáš Bernard, +420 774 263 983.


DOPORUČENÉ ČLÁNKY

NA SLOVENSKU dosáhl náchodský plavec Pavel Janeček nejen na cenné kovy, ale i na solidní časy.

Z bratislavského bazénu vylovil Janeček dvě zlata a dvě stříbra

Videosouhrn 22. března 2018

Sobotka o ústavním puči, výbuchy v Kladně a Keinkauf Land: videa dne

Park na příjezdu do Náchoda ozdobí silueta zámku

Náchod - S jarním obdobím se i do Náchoda opět vrací stavební ruch a na příjezdu do města se připravuje úprava veřejného parku před hotelem Hynek.

Hradec má problém, Liberec má mečbol

Hradec Králové – Promrhali přesilovku pěti proti třem trvající bez sedmi vteřin dvě minuty. A říká se: Kdo nedá gól při pět na tři, prohrává. Staré pravidlo se potvrdilo i tentokrát. Hokejisté Mountfieldu i kvůli zahozené početní výhodě ve druhé třetině prohráli doma s Libercem 1:2 a ve čtvrtfinále play-off vedou Bílí Tygři 3:2.

V Ratibořicích se bude točit film Voda nad vodou

Ratibořice - Herecký dům Viktorka v Ratibořicích má novinku. Jeho vedení oznámilo zaručenou zprávu, že se v měsíci květnu bude na Viktorce natáčet nový česko – slovenský film Voda nad vodou.

Pirát silnic odjel z místa činu

Náchodsko - Pět středečních dopravních nehod připravilo pro dopravní policisty opět pestrou přehlídku nevhodného chování účastníků silničního provozu. Jen v jednom případě za nehodu nemohl řidič, ale lesní zvěř, která mu vběhla do cesty.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT